Problemløsning

Problemløsning

Definer problemet
Oplever du problemer med billede eller lyd, så er det vigtigt først at finde ud af hvori problemet består, og finde problemets omfang. Hvad virker, som det plejer, og hvor oplever du problemer. Findes problemet kun i forbindelse med en bestemt kanal, eller er det et generelt problem. Hvis du ikke kan modtage TV, er der da også et problem med radiomodtagelse. Har du flere apparater, eller flere stik, er problemet det samme der. Her gælder det om at få et godt overblik. Hvilke steder er der problemer og hvilke problemer, og hvilke steder er der ikke problemer.

Det er en stor hjælp når fejlmeldingen er fyldestgørende.

Næste fase i problemløsning er at indkredse fejlen nærmere. Man kan følge nogle metoder, som måske tilføjes her.

I processen med at indkredse fejlen opleves ofte, at det blot drejer sig om en indstilling eller en fejl, som man selv kan rette.

Undgå elektronisk støj
For at opnå en installation, som er lovligt og problemfri, skal støj ind- og udstråling ligge under et vist niveau. Støjfri installation sikres ved kun at bruge typegodkendte dåser, forstærker, fordelere, et godt kabel, samt ved at montere dette korrekt. Endvidere ved at lægge installationen, så den ikke kan beskadiges og så den ikke ligger op ad andet støjende udstyr. Antenneinstallation og el-installation skal frem­fø­res adskilt. Endelig skal man sikre sig at signalniveauet ligger indenfor den anbefalede styrke. Såvel for meget, som for lidt signal, kan hindre en stabil modtagelse, og / eller god billedkvalitet.

Service kan forsyne dig med godkendte dele, og kan måle din instal­la­tion igennem. Vælger du at lade servicefirmaet installere dit kabelnet, da sikres en korrekt udført støjfri in­stal­la­tion. Hos Erik Jepsen kan du også få de samme dele. - Se også www.stofa.dk/signal

Problemer med bredbånd

Problemer relateret til bredbåndsabonnementet adresseres til Kundeservice. Er du i tvivl om, hvad der er galt med dit bredbånd, eller føler du behov for support, så modtager Kundeservice gerne kaldet, også selv om problemet måske ligger i vores fæl­les­an­ten­ne. Dog forudsættes, at du er medlem af fællesantennen.

Relateret:

Oplever du fejl på fællesantennen

Fejl og skader på fællesantennen anmeldes via telefonen til bestyrelsen.

Ved anmeldelse af signalfejl til support, bestyrelsen er ikke nødvendigvis mellemmand
Drejer det sig om signalfejl, da spørg altid først din nabo, om de har samme. Det giver et godt praj om, hvor fejlen ligger. Er du i tvivl om årsagen til fejlen ligger i dit udstyr, eller i fæl­les­an­ten­ne­an­læg­get, så må du også her gerne selv kontakte Kundeservice, lige­le­des hvis du skønner at årsagen ligger i transmissionen til vores anlæg.

Bestyrelsen skal dog orienteres også, hvis det er en skade eller fejl i anlægget, eller det er et fælles problem, som fx bør varsles.

Udfald af tv kanaler
Oplever du udfald af tv kanaler - check lige med naboens - og fejlmeld meget gerne selv til Kundeservice. Evt. via e-mail
Formanden vil også gerne med på en cc: - Så vi kan informere på hjemmesiden.
Det er også en god idé, inden du fejlmelder, at checke under Servicenyt om det er en kendt fejl.

Fejl i privatinstallationen
Skade på og fejl i egen stikledning og boliginstallationen er den enkeltes ansvar. Er du usikker på situationen, da hjælper bestyrelsen gerne til med at vurdere. Det ændrer dog ikke ved, at fællesantennen dækker ingen omkostninger i privatinstallationen.

Lynnedslag
Trods det at mast og hovedstation er forsvarligt jordforbundet kan der opstå kraftige induktionsspændinger, som kan skade an­ten­ne­an­læg­get og de tilsluttede apparater. Ligeledes kan lyn slå ned i kabel. Især hvor fremføringen er fri eller højt liggende.

Det opfordres til at man i videst muligt omfang tager sine for­holds­reg­ler. Derfor, når der er udsigt til lyn og torden, eller ved udrejse gennem længere tid: Fjern apparaternes stik fra lysnet og fra fællesantenneanlægget.